ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

Artikel 1. Identificatie van de verkoper

 

Les petits choux de Bruxelles

Géraldine d’Aillières

Rue Renier Chalon, 34 - 1050 Brussel (België)

 

Ondernemingsnummer : 0647.872.106

 

Tel : 0032 (0)473 64 62 85 (van 9u. tot 17u. van maandag tot vrijdag, feestdagen uitgezonderd)

Mail : geraldine@lespetitschouxdebruxelles.com

Website: lespetitschouxdebruxelles.com

 

Hosting provider : OVH

Fotorechten: Focus Pocus

 

 

Artikel 2. Inleidingsclausule  

 

Deze voorgestelde algemene voorwaarden ( hierna genoemd “ De Algemene Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop op afstand en regelen de contractuele relatie tussen de klant , waaronder wordt verstaan elke fysieke persoon die meer dan 18 jaar is, en die handelt binnen een kader welke commerciële, industriële, kuntzinnige of zelfstandige activiteiten uitsluit ( hierna de “Klant” genaamd) en “Les petits choux de Bruxelles” (hierna de “Verkoper” genaamd).

 

Elke klant wordt verzocht de Algemene Verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen bij de Verkoper op deze website. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de Klant automatisch en met alle rechten , zonder voorbehoud de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze domineren boven elke andere versie en boven elke andere beschikking die in enig ander document (prospectus, catalogus, enz..) uitgaande van de Verkoper zou te vinden zijn, en die slechts een indicatieve waarde heeft.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elke moment en zonder voorafgaand advies de Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik dat de bestelling wordt doorgegeven. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn steeds te raadplegen op de website van de Verkoper : www.lespetitschouxdebruxelles.com (hierna “Website” genaamd) en worden op eenvoudig verzoek van de Klant aan hem per e-mail toegestuurd.

 

Artikel 3. Producten - Bestelling

 

Tijdens het doorgeven van de persoonsgegevens in de rubriek “ Mijn account”, moet de Klant ervoor zorgen dat alle gegevens en informatie die hij vrijgeeft, juist en volledig zijn. De Verkoper zal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een fout in de weergave van de contactinformatie van een Klant ( meer bepaald, de onmogelijkheid om te leveren).

 

De producten waarover sprake in de Algemene Verkoopsvoorwaarden, zijn de producten die door de Verkoper worden verkocht en die op de huidige website met adres www.lespetitschouxdebruxelles.com worden voorgesteld en ook op alle internetpagina’s die betrekking hebben op deze Website ( hierna “Producten” genaamd). De producten worden nauwkeurig beschreven met een tekst of met één of meerdere foto’s. De Klant erkent en aanvaardt dat de kleurweergave kan verschillen volgens de gebruikte computer.

 

Bovendien wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat met betrekking tot de op maat bestelde en personaliseerde producten , de voorstellingen die op de Website worden weergegeven, louter indicatief zijn en niet bindend voor de Verkoper.

Enkel bestellingen die aanvaard en schriftelijk goedgekeurd werden door de Verkoper, verplichten hem ertoe ze daadwerkelijk uit te voeren.

Eenmaal de bestelling bevestigd is en de betaling ontvangen werd, zal in overeenstemming met artikel 6, geen enkele annulering van de bestelling nog mogelijk zijn, onder voorbehoud van het herroepingsrecht wanneer dit wordt toegepast in overeenstemming met artikel 9.

 

Wanneer de Klant een bestelling plaatst, is de effectieve prijs van de aankoop de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling.

 

Artikel 4. De Prijs  

 

De prijzen van de Producten worden uitgedrukt in Euro, inclusief taksen. De prijzen omvatten niet de verzendingskosten. Ze omvatten alsnog de prijs van het product, de kosten van behandeling, verpakking en etikettering van het product. De toegepaste prijzen zijn deze die gelden op het ogenblik van het aanvaarden van de bestelling door de Verkoper.

 

Artikel 5. Verzendingskosten


De verzendingskosten zijn ten laste van de Klant en variëren in functie van het totaal bedrag van de bestelling en het land van bestemming. Ze worden berekend en aangegeven tussen de verschillende stappen van het betalingsproces. De verzendingskosten zijn enkel gratis bij een aankoop hoger dan 200 Euro op het Franse vasteland en België, en dit voor één enkel leveringsadres. Indien het land van de bestemming niet werd opgenomen in de lijst van beschikbare bestemmingen, wil dan schriftelijk contact opnemen met geraldine@lespetitschouxdebruxelles.com.


Bij een levering buiten de Europese Gemeenschap, dient de Klant de douanerechten en ander taksen die verplicht gesteld zijn bij de import van producten in het land van de levering, te voldoen. De formaliteiten die hierbij dienen vervuld te worden, zijn eveneens ten exclusieve laste van de Klant, tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

 

Om zijn bestelling te betalen kan de Klant gebruik maken van een bankoverschrijving of met bankkaart. De on-line betaling zijn volledig beveiligd dankzij de betalingsmogelijkheden Hipay. De bevestiging van de bestelling door de Klant draagt met zich de aanvaarding van de modaliteiten en van de verkoopsvoorwaarden. De datum van de bevestiging van de bestelling is de datum van de on-line betaling met de bankkaart, op voorwaarde dat de betaling door ons informatica-systeem aanvaard en bevestigd wordt. Nadat de betaling is geregistreerd, zendt de Verkoper een e-mail met bevestiging naar de Klant en gaat over tot de levering van de bestelling , conform aan artikel 7, hierna.

 

Artikel 7. Levering en leveringstijd

 

De leveringen worden uitgevoerd in functie van de beschikbare voorraden en volgens het binnenkomen van de bestellingen. De producten zijn beschikbaar zolang ze op de Website aangeboden worden, behalve wanneer er uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze niet beschikbaar zijn.

 

De verkoper zal erover waken dat de bestellingen in de korst mogelijke tijd uitgevoerd worden. De leveringstijd wordt enkel ter indicatie gegeven en houdt geen verplichting in. In geen enkel geval kan de overschrijding aanleiding geven tot weerhouding of schadeloosstelling en intresten ten voordele van de Klant, zelfs niet tot een annulering van de bestelling door de Klant. Bovendien zal de Verkoper in geval van vertragingen die te wijten zijn aan overmacht, zoals gestipuleerd in artikel 10, de leveringstijd kunnen verlengen, zonder dat enige schadeloosstelling van welke nature ook dient gegeven te worden aan de Klant, noch weerhouding, noch annulering van de bestelling vanwege de Klant, op voorwaarde dat de Verkoper de Klant ervan op de hoogte brengt van het zich voordoen van een geval van overmacht en hem tevens op de hoogte brengt van de leveringsdatum, van zodra hij daarvan weet heeft.

 

In geval de bestelling niet geleverd wordt binnen een tijdsbestek van 30 dagen na ontvangst van de betaling van de bestelling door de Verkoper, wordt de Klant uitgenodigd contact te nemen met hem om de bestelstaat van de bestelling te verifiëren. Optioneel kan een bijkomende tijdsperiode gezien de omstandigheden worden toegestaan aan de Verkoper om alsnog de Producten te leveren. Als binnen het afgesproken bijkomende tijdsbestek de levering niet kan geschieden, heeft de Klant het recht om over te gaan tot het beeindigen van de bestelling, zonder dat hij enige schadeloosstelling, van welke nature ook, kan eisen, ten gevolge van deze beeindiging, van de vertraging die ertoe geleid heeft of andere redenen. De beëindiging van de bestelling door de Klant binnen de beschikkingen van dit artikel hebben een definitieve waarde conform aan de beschikkingen van de artikels 2044 tot 2058 van het Wetboek.

 

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van de bestelling tijdens de levering door de door de Klant gekozen bezorgdienst, met name wanneer bij verzendingen via de Post, overdracht gebeurt zonder handtekening, waarvoor enkel de Klant verantwoordelijk is. De Verkoper kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg kan zijn van een laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder.

 

Artikel 8. Fouten bij de levering en/of het niet overeenkomen van de Producten


De producten worden verzonden onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper en van de vervoerder die door de Klant gekozen werd. De Klant dient, bij het ontvangen van de Producten, de inhoud en de staat van de Producten na te zien en meteen alle opmerkingen en klachten die gerechtvaardigd kunnen worden, door te geven ( ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde producten, fouten betreffende de kleur, nalatigheden…).  


Indien de geleverde Producten niet overeenstemmen in nature of in kwaliteit met genoemde indicaties van de orderbevestiging die men per e-mail ontvangen heeft, dient de Klant binnen de twee werkdagen die volgen op het ontvangen van de bestelling, zijn klachten te formuleren. Elke klacht die later geformuleerd wordt, zal worden afgewezen. Deze klacht dient via e-mail verstuurd te worden naar het e-mailadres dat in artikel 1 vermeld staat.


De goederen die terug gezonden worden, mogen niet gedragen, niet bevlekt, en niet gewassen zijn en dienen alle etiketten nog te dragen, en moeten aangetekend verstuurd worden naar het postadres dat eveneens vermeld staat in artikel 1.

 

De klant moet het factuurnummer, het nummer van de leveringsbon, de referenties en de hoeveelheden van de bestelde goederen en de eventueel verkeerd geleverde producten (referenties en hoeveelheden) vermelden. 


In geval van fouten of problemen van de geleverde bestelling, zal de Verkoper een omwisseling voorstellen; de retourkosten zijn ten laste van de Verkoper en worden verstuurd onder de vorm van een document die de Klant dient af te drukken. De verzendingskosten van de  nieuwe bestelling zijn eveneens ten laste van de Verkoper.

 

Artikel 9. Herroepingsrecht – Terugzending van de Producten

 

9.1.Als het een Bestelling van niet gepersonaliseerde Producten betreft ( bvb. mandjes, hoofdsieraden), heeft de Klant, in overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek van economisch Recht, de mogelijkheid om af te zien van zijn aankoop, zonder dat de motivatie daaroe dient bekend gemaakt te worden en dit binnen een tijdsbestek van 14 dagen vanaf het ogenblik van ontvangst van de goederen.

 

In dit geval zal de Klant binnen de 14 dagen na de ontvangst van de goederen schriftelijk zijn  herroepingsrecht aan de Verkoper bekend maken, hetzij door gebruik te maken van hetformulier voor herroeping  dat op de website beschikbaar is, hetzij door een klaar en duidelijke verklaring waarbij hij gebruik wenst te maken om het contract te herroepen. Deze verklaring kan via de Post verzonden worden en via e-mail op de adressen die in artikel 1 vermeld staan. In het laatste geval zal de Verkoper een bewijs van ontvangst zenden.

 

Om de behandeling van de retourzendingen van de Producten te vereenvoudigen en te vergemakkelijken evenals de eventuele terugbetaling, wordt de Klant gevraagd om de hieronder beschreven aanwijzingen op te volgen :

 

-       De Producten moeten vergezeld zijn van de verkoopsfactuur op die wijze dat men ze kan identificiëren, en daarbij moet vermeld worden of de terugzending erin bestaat dat men wenst terugbetaald te worden, of dat het een terugzending voor omwisseling betreft, en in dit geval dient zeker het gewenste model voor omwisseling vermeld te worden.

-       De Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, met alle accessoires die geleverd werden en in hun oorspronkelijke staat, t.t.z. in perfecte staat om verder te verkopen. De Producten mogen niet gekwetst of beschadigd zijn, niet gewassen of vuil en moeten nog alle etiketten en veiligheidszegels dragen. De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Producten, die het gevolg is van manipulaties die niet nodig waren om de natuur, de eigenschappen en het goed functioneren ervan vast te stellen. De Klant wordt er ook aan gehouden om het product te respecteren en met zorg te behandelen.

-       De Klant is eraan gehouden om de Producten zonder overdreven vertraging terug te sturen, om welke reden dan ook, en dit ten laatste binnen de 14 dagen die volgt op het mededelen van zijn beslissing om zijn aankoop te herroepen.

-       De omwisseling en/of terugbetaling zal gebeuren na ontvangst van het teruggezonden pakket en de controle van de staat van de Producten volgens de hierboven vermelde voorwaarden. 

 

De kosten van de retourzending zijn ten laste van de Klant. In geval het een omwisseling betreft, zal de Klant opnieuw de verzendingskosten voor zijn rekening nemen. De Verkoper zal er alles aan doen om de nieuwe Producten in de kortst mogelijke tijd op te sturen.

 

In geval van verlies of beschadiging van het teruggezonden pakket, kan de Verkoper niet overgaan tot het terugbetalen van de bestelling. De Klant zal dan direct een klacht moeten indienen bij zijn vervoersmaatschappij. 

 

Een bevestigings e-mail zal door de Verkoper verzonden worden, na de ontvangst van de beslissing van herroeping en na de ontvangst van de teruggezonden Producten.

 

Binnen de 14 dagen die volgen op de mededeling aan de Verkoper door de Klant van zijn beslissing op herroeping, zullen alle gestorte bedragen worden terugbetaald, echter verminderd met de verzendkosten en in voorkomend geval met de waardevermindering van de goederen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot hij effectief de terugzending van het Product heeft ontvangen.

 

9.2.Wat de bestellingen van gepersonaliseerde producten, betreft, kan de Klant niet afzien van zijn aankoop. Conform de beschikkingen van het artikel VI.53 van Wetboek van Economisch recht, betreft het hier eigenlijk een levering van speciaal gemaakte stukken volgens de opdrachtspecificaties van de Klant, die op de persoon zelf gemaakt zijn en dus niet kunnen genieten van het herroepingsrecht. Dus zullen de gepersonaliseerde Producten niet worden teruggenomen, niet worden omgewisseld en niet worden terug betaald en ze kunnen ook niet het onderwerp uitmaken van een tegoedbon. Rekening houdend met de onmogelijkheid van de Klant om van zijn aankoop af te zien, houdt de Verkoper zich ter zijner beschikking voor alle vragen en details alvorens de Klant tot een bestelling zal overgaan, zodat de Klant perfect op de hoogte is van wat hij zal bestellen. De Verkoper kan gecontacteerd worden per e-mail, per telefoon of via de post op de verschillende adressen die vermeld worden in artikel 1.

 

Artikel 10. Overmacht     

 

Overmacht geeft aan de Verkoper het recht om de bestelling, geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de uitvoering ervan te verdagen zonder recht op opzeggingstermijn of schadeloosstelling voor de Klant. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, alle situaties die buiten onze wil om gebeuren en die aan onze controle ontsnappen en die het uitvoeren van onze verplichtingen gedeeltelijk of geheel belemmeren.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 

11.1. De persoonsgegevens die door de Klant worden medegedeeld worden door de Verkoper enkel gebruikt in het noodzakelijk kader van de behandeling van de bestelling en eventueel om een nieuwsbrief toe te sturen. Ze kunnen door de Verkoper aan derden worden meegedeeld, met name aan de verzendingsfirma, en heeft als enig doel de bestelling te kunnen verwerken en af te leveren.

In de policy om de privacy van haar Klanten te respecteren, engageert de Verkoper zich ertoe dat het verzamelen en behandelen van de persoonsgegevens zal gebeuren conform de wet van 8 september 1992, betreffende de bescherming van de privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Conform aan deze wet, beschikt de Klant over het recht op verzet, recht op toegang, recht op verbetering en recht op verwijdering van persoonsgegevens die hem betreffen. Dit kan gebeuren via een brief of een e-mail aan de adressen die vermeld worden in artikel 1.

 

11.2. De Website kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die door de Website toegestuurd worden. Ze worden door de brouwser van de Klant op de harde schijf van zijn computer bewaard. Ze hebben tot doel o.a. om een vorig bezoek aan de Website te signaleren. Cookies kunnen ook door de Verkoper gebruikt worden om de voorgestelde dienstverlening aan de Klant te verpersoonlijken. De Klant heeft steeds de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren door zijn brouwser te configureren.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom  

 

De Producten die door de Verkoper worden voorgesteld zijn originele creaties die bescherming genieten van de Intellectuele eigendom volgens de Belgische en Europese wetgeving. Elke copie of namaak van gelijk welke creatie, artikel of bestelling, evenals elke reproductie of gebruik zonder toelating van motieven, afbeeldingen, foto’s en teksten die gebruikt worden op de Website en bij de producten die er te koop gesteld worden of zelfs maar voorgesteld worden, zijn formeel verboden en zullen het onderwerp uitmaken van een gerechtelijke vervolging.

 

Artikel 13. Nietigheid

 

De eventuele nietigheid of beperktheid van een van de voorgestelde beschikkingen betekent absoluut niet de nietigheid van de andere beschikkingen, die perfect geldig blijven.

 

Artikel 14. Verwerping

 

Het feit dat een partij het niet naleven door de andere partij van eender welke verplichting die in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voorkomt, niet te na neemt, zal in de toekomst niet worden aanvaard als een afzien van de verplichting terzake.

 

Artikel 15. Toepasbaar Recht – Bevoegde rechtbanken

 

De voorliggende Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische Recht. Elke betwisting betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden of van elke bestelling in het algemeen, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het juridisch arrondissement Brussel.