Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website van

Les petits choux de Bruxelles

Artikel 1. Algemeenheden

De hieronder beschreven voorwaarden en beschikkingen ( hierna “Algemene Gebruiksvoorwaarden” genaamd) regelen het gebruik van de Website van “Les Petits choux de Bruxelles”, die de domeinnaam www.lespetitschouxdebruxelles.com, draagt, evenals alle andere websites die werden en zullen ontwikkeld worden door “Les Petits choux de Bruxelles” (hierna, de « Website » genaamd).
Deze website werd ontworpen en wordt beheerd door “Les Petits choux de Bruxelles”, Renier Chalon straat, 34 te 1050 Brussel (België), geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0647.872.106. Om meer informatie te verkrijgen , zendt u een e-mail naar geraldine@lespetitschouxdebruxelles.com.
Door naar de Website te gaan en ze te gebruiken, aanvaardt u de Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud en zal u ze naleven. Indien u tijdens het overlopen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden elementen tegenkomt die u storen of waarmee u niet akkoord kan gaan, vragen wij u om de website niet te bezoeken en niet te gebruiken.
Indien één van de beschikkingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of niet overeenkomt aan een geldende wettelijke beschikking, dan zal deze onmogelijkheid om ze toe te passen geen enkel effect hebben op de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere beschikkingen.
Les petits choux de Bruxelles behoudt zich het recht voor om de beschikkingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de gebruiker wordt dus verzocht om ze telkens opnieuw te raadplegen vooraleer gebruik te maken van de Website.
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van “Les petits choux de Bruxelles” en dienen te worden aangevuld met de Algemene Verkoopsvoorwaarden van “Les petits choux de Bruxelles” die integraal van toepassing blijven.

 

Artikel 2. Toegang tot de Website

Les petits choux de Bruxelles zet alles in het werk, om in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website ononderbroken te verzekeren ( 7 dagen op 7, en 24 uur op 24) en om haar website met alle redelijke middelen te beschermen.

 

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

Les petits choux de Bruxelles gebruikt alle redelijke middelen om zover het mogelijk is alle onaangenaamheden die door technische fouten kunnen veroorzaakt worden, te beperken. “Les petits choux de Bruxelles” kan echter de mogelijkheid van slechte technische interventies of van niet toegelaten interventies niet uitsluiten. Daarom kan “Les petits choux de Bruxelles” u niet verzekeren dat de toegang tot de Website op een of andere wijze niet zal onderbroken of verstoord worden. Bijgevolg kan u “Les petits choux de Bruxelles” niet verantwoordelijk stellen voor dergelijke onderbrekingen, slecht funtioneren, fouten, incidenten en problemen die kunnen optreden na welk algemeen gebruik dan ook, van de Website.
Bovendien, erkent u het recht van “Les petits choux de Bruxelles” om ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot de Website te onderbreken om eventuele gevallen van misbruik of van fraude te localiseren of te verhinderen of om eventuele technische of operationele dysfuncties te herstellen. Dergelijke onderbrekingen zijn eveneens noodzakelijk om wijzigingen en verbeteringen op de website aan te brengen alsook om het regelmatig technisch onderhoud te verzekeren en informatie up te daten. U kunt “Les petits choux de Bruxelles” niet verantwoordelijk stellen voor gelijk welke directe of indirecte schade die met een dergelijke onderbreking zou kunnen optreden.
De informatie en de Producten die op de Website aangeboden worden, kunnen wel technische onjuistheden bevatten zowel op gebied van de inhoud als op gebied van tikfouten. “ Les petits choux de Bruxelles” geeft daarom ook geen enkele garantie, betreffende de juistheid of het actueel zijn van de voorgestelde informatie op de Website.
Les petits choux de Bruxelles wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van fouten die op de website voorkomen, evenals voor gevolgen die eruit kunnen voortkomen voor de gebruiker of voor derden.
Les petits choux de Bruxelles kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor onwettige activiteiten, directe of indirecte toevallige beschadigingen, of voor het herstel van financiële schade, kosten, verliezen, vermindering van zakencijfer of van winsten, welke nature ze ook hebben, die kunnen voorkomen door het gebruik van of door de onmogelijkheid om de Website of haar inhoud te kunnen gebruiken.
Les petits choux de Bruxelles zal bovendien ook niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor gevallen van schade of tijdelijke storingen die veroorzaakt worden aan de gegevens of aan het informatica materiaal van de gebruiker tijdens het betreden van of het gebruik van de Website. “Les petits choux de Bruxelles” ontkent ook elke verantwoordelijkheid in geval van eventuele overdracht van virussen via haar Website.
Les petits choux de Bruxelles kan helemaal niet verantwoordelijk gesteld worden voor het frauduleus gebruik van haar verspredingsmiddelen. Ze ontkent elke verantwoordelijkheid in geval van hacking van haar informaticasystemen ( digitale misdaad en digitale piraterij) en in geval van ontvreemding van gegevens die daaruit kunnen voortvloeien. “Les petits choux de Bruxelles” doet er echter alles aan om elke niet toegelaten inbraak te vermijden. 

 

Artikel 4. Intellectuele eigendom

De Website, waaronder begrepen de teksten, de opbouw, de setting, de voorstelling, de foto’s, de presentaties, de grafische elementen, de tekeningen, de logo’s, de software en het geheel van andere elementen die de website bevat, zijn beschermd door het recht van Intellectuele eigendom van “Les petits choux de Bruxelles”, haar eventuele leveranciers of partners. Deze Rechten van Intellectuele Eigendom betreffen o.a. ook, zonder dat deze opsomming limitatief is, het auteursrecht, de uitvoeringsrechten, de afferente rechten van de databanken en het merkenrecht.
Ledere reproductie, voorstelling, aanpassing, vertaling, uittreksel, welk procédé men ook gebruikt, en op welke drager het ook gebeurt, geheel of gedeeltelijk, van de Website of de gedeelten die ze samenstellen, is absoluut verboden zonder uitdrukkelijke geschreven en vooraf verleende toelating van “Les petits choux de Bruxelles”. Het gebruik van de Website en haar onderdelen is enkel toegestaan ter informatie en voor persoonlijk en privaat gebruik..
Elke inbreuk op deze Intellectuele Eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechterlijke en strafrechterlijke vervolging.

 

Artikel 5. Hyperlinken

De Website kan linken bevatten naar websites van derden. “Les petits choux de Bruxelles” is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van de andere websites en ontkent elke verantwoordelijkheid betreffende hun inhoud, hun wettelijkheid, hun juistheid of hun functioneren.

 

Artikel 6. Toepasbaar Recht en Bevoegde Rechtbanken

De voorwaarden worden geregeld door het Belgisch Recht. Enkel de Franstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om eventuele betwistingen die hieruit voortvloeien, te behandelen.